Головна Етичний кодекс МТО СРС КІП

Етичний кодекс МГО СРС КІП

Ці Правила складено на основі Правил етики Міжнародного товариства Кататимного переживання образів та імагінативних методів у психотерапії та психології (МТКПО), Європейської асоціації психотерапевтів (ЄАП), з урахуванням досвіду їх використання ППЛ і УСП.

Загальне положення про МГО СРС КІП

Член МГО СРС зобов'язаний дотримуватися професійної психотерапевтичної етики, специфіка якої підкреслює відповідальні стосунки з пацієнтом (клієнтом).

Члени МГО СРС несуть особисту відповідальність за виконання етичних норм та індивідуальний саморозвиток.

Етичний Кодекс передбачає такі правила:

 1. Захист пацієнтів (клієнтів) від неетичної поведінки практикуючих, навчаючих психотерапевтів, а також і членів МГО СРС КІП, що навчаються психотерапії (практикантів).
 2. Визначення еталонів етичної поведінки для членів МГО СРС КІП, що відповідають світовим стандартам психотерапевтичної етики.
 3. Збереження адекватних стосунків членів МГО СРС КІП у психотерапевтичної роботі та громадському житті.
 4. Створення сприятливих умов для вирішення конфліктних ситуацій між членами МГО СРС КІП.
 5. Використання Кодексу як основи під час формування нормативних приписів та прийняття нетривіальних рішень у ході професійної підготовки членів МГО СРС КІП.

Застосування

Ці етичні правила обов'язкові для всіх членів МГО СРС КІП. У випадках, коли виникають протиріччя між кодексом МГО СРС КІП та правилами інших міжнародних організацій, пріоритет віддається кодексу МГО СРС КІП з урахуванням контексту його реалізації.

Відчуття причетності та визначеність у професійної ідентифікації

Члени МГО СРС відчувають причетність до Кататимно-імагінативної психотерапії, визнають основні правила та етичні вимоги МТКПО та МГО СРС КІП. Професія психотерапевта є індивідуальною науково-практичною діяльністю та вимагає визначеності у виборі методів психотерапії в роботі з пацієнтом (клієнтом). Належність до тієї чи іншої психотерапевтичної конвенції формулюється як професійна ідентичність і зобов'язує психотерапевта до відповідального виконання своїх професійних завдань. Психотерапевт діагностує та працює з душевними, нервовими, психосоматичними розладами, а також сприяє вирішенню особистісних проблем пацієнтів (клієнтів). Психотерапевт допомагає самопізнанню та саморозвитку пацієнта (клієнта). Психотерапевт ставиться до пацієнта (клієнта) як до особистості, що склалася. Психотерапевти зобов'язані застосовувати свої професійні знання, уміння на користь пацієнтів (клієнтів) і ставитися до їх особистості з повагою. Професійний статус психотерапевта визначається рівнем його психотерапевтичної освіти.

Професійна компетенція та її вдосконалення

Символдрама є складнодиференційованою психодинамічною психотерапією. МГО СРС КІП забезпечує критерії та нормативи компетенції, використовуючи теорію класичного та сучасного психоаналізу, аналітичної психології К.Г. Юнга, екзистенціальної психології, феноменології, структурного підходу та поведінкової терапії. Методологічною основою символдрами є психоаналіз, аналітична психологія К.Г. Юнга, екзистенційна психологія, психодинамічна феноменологія. У своїй науково-практичної діяльності психотерапевт керується зазначеними вище теоретичними підходами. Члени МГО СРС КІП зобов'язані постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію, постійно знайомитися з усіма важливими новітніми дослідженнями, новими розробками в психотерапії. Психотерапевт повинен регулярно проходити особисту терапію та супервізії власної психотерапевтичної практики. Особливе значення супервізія має при складнощах у роботі з пацієнтом (клієнтом). Професійна компетенція визначається можливістю і необхідністю визнавати свої помилки та спільно з колегами сприяти їхньому усуненню.

Конфіденційність

Принцип конфіденційності (секретності, нерозголошення) щодо того, що стало відомо про пацієнтів (клієнтів) у процесі психотерапевтичної роботи, морально-етично зобов'язує психотерапевтів та їхніх помічників. Принцип цей поширюється також і на супервізорів. Дотримання принципу конфіденційності є принципово обов'язковим для всіх членів МГО СРС КІП, окрім випадків передбачених законодавством.

Основні положення

На початку психотерапевтичного процесу психотерапевт зобов'язаний пояснити пацієнтові (клієнту) його права, умови лікування, підкресливши наступне:

 1. Які методи лікування психотерапевт має намір застосувати, і яких правил повинен дотримуватися пацієнт (клієнт) в ході терапії.
 2. Скільки часу буде потрібно для лікування (приблизна оцінка основного, базисного курсу і додаткового курсу роботи).
 3. Питання оплати за лікування - відповідно до місцевих умов роботи психотерапевта.
 4. Конфіденційність роботи.
 5. Правила оскарження.
 6. Відповідальність пацієнта (клієнта) за виконання умов лікування, а також передбачені санкції, які тягне за собою порушення.
 7. Пацієнту (клієнту) необхідно надати можливість вирішити, чи згоден він прийняти психотерапевтичну допомогу даного психотерапевта, і якщо так, то він повністю приймає умови роботи, встановлені саме цим психотерапевтом.

Природа психотерапевтичних відносин зазвичай викликає і формує у пацієнта (клієнта) довіру і певну залежність від психотерапевта. Психотерапевт завжди зобов'язаний пам'ятати про це і працювати з професійною відповідальністю. Різні порушення в цьому плані розцінюються як серйозні психотерапевтичні помилки або як зневага до своєї професійної відповідальності перед пацієнтом (клієнтом) заради задоволення особистих інтересів (сексуальних, громадських, матеріальних і т.д.). Будь-яка форма зловживання тут є злочином проти професійних етичних правил психотерапевта. Відповідальність за це покладається виключно на самого психотерапевта. Відповідальність за будь-яку форму зловживання визначаєтсья на основі етичного Кодексу МГО СРС КІП і висновку Етичної комісії. Вищою мірою покарання за зловживання професійними обов'язками є виключення з лав МГО СРС КІП і порушення питання щодо позбавлення права ведення професійної практики. сихотерапевта визначається рівнем його психотерапевтичної освіти.

Достовірність, правдивість і надійність інформації

Психотерапевт зобов'язаний враховувати актуальний стан пацієнта (клієнта) і його здатність адекватно сприймати інформацію про свій стан. Відомості, що повідомляються пацієнтам (клієнтам), повинні бути чіткими і достовірними. Неприпустимо розхвалювання одних психотерапевтичних методів, за рахунок знецінення інших. В умовах конкретної роботи з пацієнтом (клієнтом), психотерапевт зобов'язаний мати кінцеву мету - одужання або компенсацію стану пацієнта (клієнта). На різних етапах лікування (корекції) допускається неповне інформування пацієнта (клієнта) про його свідомі чи несвідомі проблеми, виходячи з принципу «не нашкодь».

Професійні стосунки з колегами

Психотерапевт зобов'язаний співпрацювати з фахівцями, що застосовують інші способи лікування та діагностики - для блага пацієнта (клієнта). Забороняється використання пацієнта (клієнта) з метою особистого самоствердження. Забороняється використання пацієнта (клієнта) для зведення рахунків з колегами та особистої реклами.

Етичні правила навчання

Вищезазначені правила етики дійсні також у відносинах між викладачем (наставником) і тим, хто навчається психотерапії (практикантом). Введення інституту супервізії є необхідною умовою навчальних програм з психотерапії. Передбачається особиста відповідальність викладача під час навчання різних розділів психотерапії.

Внесок в охорону здоров'я

Громадська відповідальність психотерапевтів полягає в тому, що вони повинні робити свій внесок у створення та підтримку таких життєвих умов, які сприятимуть поліпшенню, відновленню душевного здоров'я, розвитку, зрілості й емоційної рівноваги пацієнтів (клієнтів). МГО СРС КІП розглядає свою участь у процесі поліпшення умов людського існування своїх пацієнтів (клієнтів), культурного розвитку суспільних відносин, діалогу з різними організаціями та державними органами.

Психотерапевтичні дослідження

З метою наукового розвитку психотерапії фахівці повинні брати участь у дослідницькій роботі. Їхні психотерапевтичні дослідження, публікації є необхідним проявом професіоналізму та вираженням етично правильної поведінки, оскільки, врешті, це служать пацієнтам (клієнтам), інтереси яких є першочерговими. Психотерапевтичні дослідження є необхідною умовою підвищення якості роботи фахівця і дозволяють йому покращити розуміння проблем пацієнта (клієнта).

Порушення етичних правил

МГО СРС КІП припускає можливість оскарження у випадках порушення будь-ким із її членів Правил етичної поведінки, так само як припускає можливість звернення за порадою та підтримкою. Задля мети розбору порушень Правил етики створена Етична комісія під керівництвом Віце-президента з Етики МГО СРС КІП.

Етичні проблеми МГО СРС КІП первинно заслуховуються в Етичній комісії, а за необхідності виносяться на розгляд на щорічній міжрегіональній конференції МГО СРС КІП.

Порушення авторських прав

Авторське право в цивілізованому суспільстві є культурно-економічною нормою та стимулом до розвитку інтелектуальної інноваційної діяльності. Оскільки психотерапія є наукової діяльністю, що іманентно розвивається, захист авторських прав є однією з умов її культурної реалізації та професійного саморозвитку. МГО СРС КІП забезпечує захист авторських прав членів товариства. Виконання цього положення є обов'язковим для кожного члена МГО СРС КІП.

Порядок розгляду заявок до Етичної Комісії МГО СРС КІП